شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

اولویت های تحقیقاتی
فرم پروپزال | حجم فایل: 234 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1392/01/15

دانلود فرم پروپزال

| حجم فایل: 33.0 KB | فرمت فایل : rar | تاریخ انتشار : 1392/01/15

اولویت پژوهشی سال 92

| حجم فایل: 33.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1392/01/15

اولویت پژوهشی سال 93

| حجم فایل: 20.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1393/01/15

اولویت پژوهشی سال 94

| حجم فایل: 45.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1394/01/15

پایان نامه های پیشنهادی سال 94 

| حجم فایل: 40.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1394/01/15

اولویت های پژوهشی سال 95 

| حجم فایل: 50.0 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1395/01/15

اولویتهای مصوب پایان نامه ای 96

 

اولویت های تحقیقاتی سال 1397

 

اولویت های تحقیقاتی سال 1398

| حجم فایل: 51.3 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1396/01/28

 

 

| حجم فایل: 51.3 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1397/07/14

 

 

| حجم فایل: 51.3 KB | فرمت فایل : pdf | تاریخ انتشار : 1398/03/02


تعداد بازدید این صفحه :19825
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29