شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی

تماس با مسئولان شرکت

لیست زمان بندی ملاقات مردمی مدیران و معاونین شرکت

ردیف نام  و نام خانوادگی سمت زمان
1   حسین امامی    مدیر عامل شرکت   چهارشنبه ها
2 ناصر رضایی   سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی   چهارشنبه ها
3  حسن دیده بان    سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات   چهارشنبه ها
4   سید علی هاشم آبادی سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب   چهارشنبه ها
5   محمود نادی سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد   چهارشنبه ها
6 منوچهر سالاری  سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب   چهارشنبه ها
7   مدیران امورهای تابعه    مدیران امورهای تابعه   دو شنبه ها

لیست معاونین و مدیران ستادی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی

تلفن های سازمان : 32024300 - 32024001 - 32024170   پیش شماره 056
حوزه مدیر عامل

   نام و نام خانواد گی: حسین امامی

   سمت: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

   تلفن دفتر: 32024191    تلفن داخلی: 200      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: ceo(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی:

سمت: مدیر دفتر حسابرسی و نظارت مالی

تلفن دفتر:

تلفن داخلی: 273

شماره فکس: 

نام و نام خانوادگی: غلامحسین مرتضوی راد

سمت: سرپرست دفتر حقوقی و قراردادها

تلفن دفتر: 32024408

تلفن داخلی: 236

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حسینی دشت بیاض

سمت: مدير دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن دفتر: 32024289

تلفن داخلی: 231

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: سامره مهربان

سمت: مدير دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني

تلفن دفتر: 32024310

تلفن داخلی: 250

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:حسین مسگر

سمت:مدير دفتر مديريت بحران وپدافند غير عامل

تلفن دفتر:32024438

تلفن داخلی:216

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:مهدی بهارشاهی

سمت:مدير دفترتجهيزمنابع مالي و توسعه مشاركت

تلفن دفتر:32438762

تلفن داخلی:-

شماره فکس:32438764

نام و نام خانوادگی: محمدرضا رحیمی

سمت: رئیس مرکزسامانه ارتباطات مردمی 122

تلفن دفتر: 122

تلفن داخلی: 5

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: مهدی مرعشی

سمت: مدير دفتر حفاظت، ایمنی و محیط زیستHSE

تلفن دفتر:32432260

تلفن داخلی:

شماره فکس:

       
حوزه برنامه ریزی

   نام و نام خانواد گی: حسن دیده بان

   سمت: سرپرست معاونت منابع انساني و تحقیقات

   تلفن دفتر: 32024117   تلفن داخلی: 207      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: Barnamerizi(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی:حمیدرضا عباسی

سمت:مدير دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک

تلفن دفتر:32024179

تلفن داخلی:203

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: مهدی کیخای مقدم

سمت:مدير دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه

تلفن دفتر:

تلفن داخلی:246

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: مجید محمدنژاد

سمت:مدير دفتر بهبود بهره وري و تحقيقات

تلفن دفتر:32024292

تلفن داخلی:206

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:قاسم برنا

سمت:مدير دفتر منابع انساني و آموزش

تلفن دفتر:32024311

تلفن داخلی:205

شماره فکس:

حوزه مالی و پشتیبانی

   نام و نام خانواد گی: ناصر رضایی

   سمت: معاون مالي و پشتيباني

   تلفن دفتر: 32024111    تلفن داخلی: 233      شماره فکس: 

   پست الکترونیکی: mali(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی: علی دزگی

سمت: مدیر امور اداری

تلفن دفتر: 32024320

تلفن داخلی:218

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:

سمت: سرپرست امور مالی و ذیحسابی

تلفن دفتر: 32024203

تلفن داخلی: 221

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:مهدی احتشام

سمت:مدیر دفتر بازرگاني

تلفن دفتر:32024086

تلفن داخلی:260

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل انصاری فرد

سمت:رئیس اداره خدمات عمومی

تلفن دفتر:32024085

تلفن داخلی:243

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: فاطمه رضایی

سمت:رئيس اداره حسابداري عمومي

تلفن دفتر:32234003

تلفن داخلی:222

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: محمدعلی تنها

سمت:سرپرست اداره حسابداري دارايي ها

تلفن دفتر:32024261

تلفن داخلی:247

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: صدیقه صابری

سمت:رئیس اداره کارکنان و رفاه

تلفن دفتر:32024320

تلفن داخلی:218

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: محمدابراهیم ربانی

سمت:سرپرست اداره انبارها

تلفن دفتر:32350728

تلفن داخلی:245

شماره فکس:

حوزه بهره برداری

   نام و نام خانواد گی: سید علی هاشم آبادی

   سمت: سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب

   تلفن دفتر: 32024313    تلفن داخلی: 208      شماره فکس:

   پست الکترونیکی: Bahrebardari(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی: امین الله احسانی

سمت: مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات فاضلاب

تلفن دفتر: 32024166

تلفن داخلی:217

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: علیرضا محمدزاده مقدم

سمت:مدير دفتر بهره برداري از تاسيسات آب

تلفن دفتر: 32024314

تلفن داخلی:244

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:کلثوم رضوانی

سمت: مدیر دفتر كنترل كيفيت آب و فاضلاب

تلفن دفتر:32024337

تلفن داخلی:239

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:حسن مرادی

سمت:مدير دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد

تلفن دفتر:32024387

تلفن داخلی:217

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: حسن هاشمی

سمت: رئیس گروه انرژی و سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

تلفن دفتر: 32024231

تلفن داخلی:210

شماره فکس:

حوزه مشترکین

   نام و نام خانواد گی: محمود نادی

   سمت: سرپرست معاونت خدمات مشتركين و درآمد

   تلفن دفتر: 32024204      تلفن داخلی: 228      شماره فکس:

   پست الکترونیکی: moshtarakin(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی: محمد محتشمی

سمت:مدير دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

تلفن دفتر: 32024163

تلفن داخلی:212

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: حسین احمدی فریز

سمت: مدير دفتر خدمات مشتركين

تلفن دفتر: 32024338

تلفن داخلی:268

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:غلامعلی صحراگرد

سمت:رئيس اداره نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب

تلفن دفتر:32024338

تلفن داخلی:268

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی:مریم نصرآبادی

سمت:سرپرست گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه

تلفن دفتر:

تلفن داخلی:253

شماره فکس:

حوزه بهره برداری و توسعه آب (تلفن گویا 32435146-056)

   نام و نام خانواد گی:  منوچهر سالاری

   سمت: سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب

   تلفن دفتر: 32430990      تلفن داخلی: 224     شماره فکس:

   پست الکترونیکی:Mohandesi(at)abfa-khj.ir

نام و نام خانوادگی: یداله جمالی

سمت: مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

تلفن دفتر: 32432016

تلفن داخلی:212

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: مهدی دوستی

سمت: مدیر دفتر اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری

تلفن دفتر: 32433406

تلفن داخلی:223

شماره فکس:

نام و نام خانوادگی: سید محمدهادی موسوی

سمت: مدیر دفتر اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

تلفن دفتر: 32433407

تلفن داخلی:216

شماره فکس:

 

تعداد بازدید این صفحه :30357
تاریخ انتشار صفحه : 1392/12/29